Overslaan en naar de inhoud gaan
Home Een gemeentelijk mobiliteitsplan
Een gemeentelijk mobiliteitsplan

Gemeente Lievegem werkt aan een globaal mobiliteitsplan en wil hierin ook de ideeën van de Lievegemnaren horen. Mobiliteit is immers een onderwerp waarover iedereen een mening heeft.

 

In een mobiliteitsplan legt de gemeente haar mobiliteitsbeleid op lange termijn vast. In dit plan brengen we de verkeerssituatie in de zeven woonkernen in kaart en kijken we hoe we de verplaatsingen van de verschillende weggebruikers in Lievegem vlot en veilig kunnen laten verlopen. Hierbij staat het STOP-principe centraal. Dat betekent dat het comfort van Stappers voor gaat op dat van Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer.

 

Daarnaast wil Lievegem de lokale ondernemers koesteren en ondersteunen met een doordacht mobiliteits- en parkeerbeleid. Handelaars, scholen en andere voorzieningen moeten met alle soorten vervoer bereikbaar zijn.

 

De weg naar een mobiliteitsplan valt uiteen in drie fases: een oriëntatiefase, een synthesefase en een beleidsplan.

 

stroomdiagram fases

 

Oriëntatiefase

We willen inzicht krijgen in hoe de mobiliteit vandaag in Lievegem verloopt. In de oriëntatiefase bestuderen we alle plannen, studies en visies die voor handen zijn. We gaan op zoek naar bestaande knelpunten (en de mogelijke oplossingen ervoor) bij onze inwoners. Op die manier kunnen we doelstellingen en prioriteiten van het mobiliteitsplan scherpstellen.

 

We geven de inwoners ruim de kans  om ons te helpen de knelpunten in kaart te brengen. Zij ervaren elk dag als bewoner en weggebruiker hoe de verplaatsingen verlopen, waar er zich problemen voor doen en waar we voor een betere mobiliteit kunnen zorgen.

 

Met al die verzamelde informatie gaan we aan de slag en formuleren we een brede strategische toekomstvisie op de mobiliteit in Lievegem. Het resultaat van deze eerste stap is een oriëntatienota die de basis vormt voor de verdere planopmaak.

 

Synthesefase

In de tweede fase vertalen we de toekomstvisie in concrete keuzes. We werken verschillende scenario’s uit voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Die scenario’s kunnen meer of minder ambitieus zijn, meer of minder ingrijpend, meer of minder doeltreffend zijn.

 

We toetsen deze denkpistes bij onze inwoners af en sturen de bouwstenen en mogelijke scenario's bij tot ze helemaal in het plaatje passen. Het resultaat van deze fase is een synthesenota waarin we uit de verschillende scenario’s een definitief beleidsscenario kiezen.

 

Beleidsplan

In de laatste fase maken we een beleidsplan op. We maken een keuze uit de verschillende scenario’s. Het gekozen scenario werken we uit tot concrete acties waarbij we zorgvuldig bepalen welke acties we binnen welke tijdspanne realiseren. Daarnaast bepalen we per actie wie verantwoordelijk is en welke middelen er nodig zijn.

 

In deze fase informeren we over het nieuwe mobiliteitsplan en geven we inwoners de kans om prioriteiten, opmerkingen of aanbevelingen uit te spreken zodat we het plan een laatste keer kunnen bijschaven. Het resultaat van deze fase is ons nieuw mobiliteitsplan. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Jouw mening telt

We willen onze inwoners bij elke fase betrekken. In de oriëntatiefase willen we vooral bestaande knelpunten in kaart brengen. Heb jij een concreet idee voor betere fietsveiligheid op je traject naar het werk? Ken je plekken waar de doorstroming niet optimaal is? Of punten waar je je niet altijd even veilig voelt? Laat het ons weten!

 

  • Ga naar de overzichtskaart en zoek de plek waarover je een idee wil indienen.
  • Wanneer je klikt, komt er links een invulscherm naar voor waar je jouw idee, klacht of verbetervoorstel kan formuleren.
  • Was iemand je voor en werd jouw idee al gemeld? Dan kan je dit ondersteunen door op de rode pin te klikken en te stemmen op dat idee.

 

Klik hier om naar de kaart te gaan